AMICUS Fundacja Łuszczycy i ŁZS

Administrator strony www.luszczyca.edu.pl

www.amicusfundacja.org

www.facebook.com/AmicusFundacja

kontakt@amicusfundacja.org
 KRS 0000753278

Fundacja działa na rzecz poprawy jakości, standardów i dostępności usług zdrowotnych w Polsce oraz edukacji i promocji zdrowia. Działania mają w szczególności dotyczyć osób chorych na łuszczycę i łuszczycowe zapalenie stawów – ŁZS.
Fundacja została powołana w celu:
1) Budowania świadomości społecznej na rzecz osób chorych.
2) Działalności charytatywnej na rzecz chorych oraz ich rodzin.
3) Reprezentowania interesów pacjentów.
4) Wspierania nauki i edukacji w zakresie zdrowia.
5) Promowania najlepszych rozwiązań, praktyk i standardów w ochronie zdrowia.
6) Wspierania i wskazywania rozwiązań systemowych w ochronie zdrowia, zapewniających polskim pacjentom dostęp do innowacyjnych terapii i opieki medycznej na europejskim poziomie oraz zgodnej z międzynarodowymi standardami.
7) Budowania platform porozumienia i współpracy pomiędzy różnymi sektorami (rządowym, samorządowym, biznesowym, naukowym, pozarządowym itp.) działających na rzecz tworzenia nowoczesnego, sprawnego i wydolnego systemu ochrony zdrowia, poprawy jakości i dostępności opieki zdrowotnej oraz edukacji i promocji zdrowia w Polsce.
8) Budowanie współpracy i komunikacji pomiędzy pacjentami, rodzinami osób chorych, środowiskiem medycznym, świadczeniodawcami, ekspertami, administracją państwową, samorządami i mediami w celu tworzenia nowoczesnego, sprawnego i wydolnego systemu ochrony zdrowia, poprawy jakości i dostępności opieki zdrowotnej oraz edukacji i promocji zdrowia w Polsce.
9) Zwiększania partycypacji środowisk pacjenckich w Polsce, w procesie konsultacji społecznych, podejmowania decyzji w ochronie zdrowia poprzez świadome korzystanie z praw pacjenta i praw obywatelskich.
10) Zwiększania aktywności społeczności lokalnych w obszarze poprawy jakości, standardów i dostępności usług zdrowotnych w Polsce oraz edukacji i promocji zdrowia.

Pomysłodawcą strony www.luszczyca.edu.pl jest

Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Chorych na Łuszczycę PSORIASIS

www.psoriasisszczecin.pl
psoriasis.szczecin@gmail.com
KRS 0000423916

Stowarzyszenie powstało w czerwcu 2012 roku z inicjatywy osób dotkniętych łuszczycą oraz ich bliskich i przyjaciół.
Nasze cele to:

 • Wszechstronne działanie na rzecz osób chorych na łuszczycę i ŁZS.
 • Współdziałanie ze służbą zdrowia w dążeniu do poprawy jakości życia chorych na łuszczycę i ŁZS.
 • Działanie w kierunku podniesienia wiedzy wśród chorych i ich rodzin na temat łuszczycy i ŁZS.
 • Wdrażanie współczesnych metod leczenia, szczególnie w warunkach domowych.
 • Współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami w kraju i za granicą, których celem jest działanie na rzecz ludzi chorych.
 • Reprezentowanie chorych i ich rodzin oraz opiekunów, a w szczególności członków Stowarzyszenia w stosunkach z jednostkami służby zdrowia, oświaty i wychowania oraz innymi organizacjami i instytucjami.

Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Chorych na Łuszczycę PSORIASIS jest członkiem Unii Stowarzyszeń Chorych na Łuszczycę i ŁZS

Unia Stowarzyszeń Chorych na Łuszczycę i ŁZS

Powstała 3 października 2009 roku w Lublinie z inicjatywy stowarzyszeń skupiających pacjentów chorujących na łuszczycę i łuszczycowe zapalenie stawów, a także Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Dermatologii i Wenerologii Prof. Dr n. med. Andrzeja Kaszuby oraz Dr n. med. Adama Borzęckiego.
Integruje i reprezentuje działania stowarzyszeń osób dotkniętych łuszczycą i łuszczycowym zapaleniem stawów zarówno wobec decydentów w Polsce jak i w Europie. Współpracuje w celu wprowadzenia europejskich standardów leczenia łuszczycy z, mającymi ogromne doświadczenie i wiedzę w tym zakresie, światowymi i europejskimi organizacjami zrzeszającymi pacjentów.

Przewodniczącą Unii Stowarzyszeń Chorych na Łuszczycę jest Dagmara Samselska – Wiceprezes Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Chorych na Łuszczycę PSORIASIS.

Unia, przy współpracy z ekspertami ze świata medycyny oraz mediów, podejmuje dialog społeczny mający na celu edukowanie pacjentów i zmianę postaw społecznych wynikających z braku świadomości czym jest łuszczyca i łuszczycowe zapalenie stawów. Walczy ze stereotypami i mitami, jakie narosły przez lata na temat tej choroby, a przez co osoby dotknięte łuszczycą są stygmatyzowane i izolowane. Wspiera i realizuje zadania ważne zarówno dla pacjentów jak i lekarzy dermatologów, reumatologów oraz lekarzy innych specjalności dbających o poprawę funkcjonowania pacjentów łuszczycowych.

Do Unii Stowarzyszeń Chorych na Łuszczycę i ŁZS należą:

 • Stowarzyszenie Chorych na Łuszczycę w Lublinie
 • Pomorskie Stowarzyszenie Chorych na Łuszczycę „Fala Nadziei” z siedzibą w Gdańsk
 • Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Chorych na Łuszczycę PSORIASIS z siedzibą w Szczecinie
 • Krakowskie Stowarzyszenie Chorych na Łuszczycę “Promyk Nadziei” z siedzibą w Krakowie
 • Grupa Nieformalna “Biedronkowo.info”
 • Grupa Niefromalna “Acne Inversa Group”

Stowarzyszenie Chorych na Łuszczycę w Lublinie

www.luszczycalublin.pl
luszczycalublin@interia.eu
KRS 0000025800

Stowarzyszenie Chorych na Łuszczycę w Lublinie powstało i oficjalnie zostało zarejestrowane w 1993 roku. Działalność swoją opiera na założeniach statutowych. Celem powołania Stowarzyszenia była chęć współdziałania ze służbą zdrowia w zakresie szerzenia wiedzy o przyczynach i przebiegu choroby, współpraca ze stowarzyszeniami, których założeniem jest praca na rzecz ludzi chorych, a przede wszystkim integracja ludzi potrzebujących pomocy. Staramy się by nasi członkowie i sympatycy mieli pełne informacje na nurtujące ich pytania i problemy. Uczymy się żyć z łuszczycą zwłaszcza, że w grupie jest to łatwiejsze niż w samotności.
Wierzymy, że nasza działalność przyczyni się do poprawy jakości życia osób chorych na łuszczycę i lepszego zrozumienia ze strony otoczenia.

Pomorskie Stowarzyszenie Chorych na Łuszczycę „Fala Nadziei” z siedzibą w Gdańsku

www.falanadziei.pl
r.korolko@falanadziei.pl
KRS 0000269969

Pomorskie Stowarzyszenie Chorych na Łuszczycę „Fala Nadziei” zostało założone w 2007 r. Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Gdańsku przy ul. Solec 4. Celem Stowarzyszenia „Fala Nadziei” jest wszechstronne działanie na rzecz chorych na łuszczycę oraz popularyzowanie spraw i zagadnień z zakresu profilaktyki i leczenia łuszczycy nowoczesnymi metodami. Współpracujemy z organizacjami i stowarzyszeniami w kraju i za granicą, których celem jest działanie na rzecz ludzi chorych na łuszczycę i łuszczycowe zapalenie stawów. Organizujemy spotkania i eventy, których celem jest pomoc chorym w walce z chorobą i przybliżenie problemów osób dotkniętych łuszczycą. Za cel stawiamy sobie poprawę jakości życia chorych na łuszczycę.
Pomorskie Stowarzyszenie Chorych na Łuszczyce „Fala Nadziei” ma status organizacji pożytku publicznego. Dzięki zabranym funduszom udaje się nam organizować spotkania integracyjne dla osób chorych i członków ich rodzin by pokazać że nie są sami w walce z chorobą, organizować szkolenia a także zapewniać pomoc psychologiczną i indywidualną pomoc w zakresie walki z chorobą.

Krakowskie Stowarzyszenie Chorych na Łuszczycę “Promyk Nadziei” z siedzibą w Krakowie

t_sliwa@poczta.onet.pl
KRS0000421603

Krakowskie Stowarzyszenie Chorych na Łuszczycę “Promyk Nadziei” powstało w maju 2012 roku. Cele:

 • Wszechstronne działanie na rzecz osób chorych na łuszczyce w celu osiągania normalnego funkcjonowania w społeczeństwie
 • Informowanie społeczeństwa o problemach i potrzebach osób chorych na łuszczyce
 • Reprezentowanie interesów osób dotkniętych łuszczyca w stosunkach z innymi organizacjami, instytucjami i organami państwa
 • Integrowanie środowiska osób chorych na łuszczyce
 • Działanie w kierunku poprawy jakości życia chorych na łuszczyce poprzez podnoszenie wśród chorych i ich rodzin wiedzy na temat łuszczycy i metod jej leczenia
 • Organizowanie pomocy wzajemnej w celu wymiany doświadczeń i wsparcia
 • Organizowanie dostępu do nowoczesnych metod leczenia

Grupa OPP Biedronkowo

www.biedronkowo.info

Grupa Biedronkowo powstała w 2011 roku jako grupa wsparcia dla chorych na łuszczycę i łuszczycowe zapalenie stawów.

Celem grupy jest:

 • wzajemne wsparcie i wymiana doświadczeń w zakresie walki z chorobą poprzez organizację spotkań edukacyjnych i integracyjnych dla chorych i ich rodzin.
 • szerzenie wiedzy na tematy związane z chorobą poprzez portal internetowy Biedronkowo.info oraz portale społecznościowe.
 • pomoc chorym w dostępie do nowoczesnych metod leczenia.
 • działanie na rzecz ochrony i promocji zdrowia.
 • pomoc społeczna umożliwiająca osobom chorym i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Biedronkowo działa jako Grupa OPP (Grupa Organizacji Pożytku Publicznego).

Start typing and press Enter to search

Skip to content