ulotka_prawa_pacjenta_2016-1
ulotka_prawa_pacjenta_2016-2
ulotka_prawa_pacjenta_2016-3
ulotka_prawa_pacjenta_2016-4

 Na stronie wykorzystano materiały i informacje zaczerpnięte z serwisu internetowego Biura Rzecznika Praw Pacjenta:
 http://www.bpp.gov.pl/dla-pacjenta/prawa-pacjenta

Aktualne teksty aktów prawnych umieszczane są na bieżąco na sejmowej stronie internetowej:
 http://isap.sejm.gov.pl

Akty prawne:

1. USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2016 r. poz. 186 z późn. zm., w brzmieniu obowiązującym od dnia 11 maja 2017 r. )

http://www.bpp.gov.pl/gfx/bpp/userfiles/_public/bip/akty_prawne/ustawa_o_prawach_pacjenta-11.05.2017.pdf

2. USTAWA z dnia 24 kwietnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawę o akredytacji w ochronie zdrowia oraz ustawę o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2009 r. Nr 76, poz. 641)

http://www.bpp.gov.pl/gfx/bpp/userfiles/_public/akty_prawne/ustawa24042009.pdf

3. USTAWA z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 882)

http://www.bpp.gov.pl/gfx/bpp/userfiles/_public/akty_prawne/ustawa_o_ochronie_zdrowia_psychicznego.pdf

4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 r. poz. 2069)

http://www.bpp.gov.pl/gfx/bpp/userfiles/_public/akty_prawne/rozporzadzeniemz_z_dnia_9_listopada_2015_r._w_sprawie_rodzajow_zakresu_i_wzorow_dokumentacji_medycznej_oraz_sposobu_jej_przetwarzania.pdf

Zacznij pisać i naciśnij enter by wyszukać